ข่าวประชาสัมพันธ์สโมสร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3350

ทั้งหมด


7 พันธกิจ


การส่งเสริมเรื่องสันติภาพ

peace

การดูแลเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

การป้องกันและรักษาโรค

การศึกษาขั้นต้นและการอ่านออกเขียนได้

การดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม